severity

  • TYYPPI: harvinainen reunaelementti

Määritelmä

  • KUVAUS: fyysisen tai henkisen vaurion vakavuus, tai Corporal_punishment -kehyksen tapauksessa rangaistuksen ankaruus jollain suureella mitattuna.
  • ESIM: Tytön rangaistukseksi määrättiin 101 RUOSKANISKUA. (Corporal_punishment)
    Vain päivä ehti kulua Lappeenrannan kisoista, kun Paasonen LOUKKASI polvensa pahasti . (Experience_bodily_harm)

Muita huomioita

Muistuttaa käytöltään yleistä degree-elementtiä mutta on rajattu negatiivisiin merkitysyhteyksiin ("vakavuus")

Esiintyy kehyksissä

Corporal_punishment, Experience_bodily_harm, Misdeed

-- JuhaLuu - 2015-02-03

Topic revision: r1 - 2015-02-03 - JuhaLuu
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback