sentence

  • TYYPPI: ydinelementti kehyksessä Sentencing

Määritelmä

  • KUVAUS: Oikeuden tuomio.
  • ESIM: Dahmer sai viisitoistakertaisen elinkautisen TUOMION 1992 kaikkiaan 17 nuorukaisen ja pojan murhasta. (Sentencing)
    Kuusi äärioikeistolaista TUOMITTIIN kuolemaan . (Sentencing)
    Lisäksi mies MÄÄRÄTTIIN maksamaan korvauksia uhrin omaisille ja valtiolle yhteensä 46000 markkaa . (Sentencing)

Esiintyy kehyksissä

Sentencing

-- JuhaLuu - 2015-02-03

Topic revision: r1 - 2015-02-03 - JuhaLuu
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback