sent_item

  • TYYPPI: ydinelementti kehyksessä Sent_items

Määritelmä

  • KUVAUS: postitettu tai muuta vastaavaa kuljetusta käyttäen toimitettu lähetys.
  • ESIM: Vesa Häkkinen availi POSTIAAN torstaina iltapäivällä kotonaan Kangasniemen Kutemajärvellä. (Sent_items)

Esiintyy kehyksissä

Sent_items

-- JuhaLuu - 2015-02-20

Topic revision: r1 - 2015-02-20 - JuhaLuu
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback