sensory_attribute

  • TYYPPI: ydinelementti kehyksessä Chemical-sense_description

Määritelmä

  • KUVAUS: Kemiallinen aistihavainto, käytännössä siis haju tai maku. Eri kuin havainnon lähde Perceptual_source (esim. ruoka).
  • ESIM: Siinä on voimakas ja jollain tavoin MAUSTEINEN tuoksu . (Chemical-sense_description)
    Jäljelle jää vain hienostuneen PIKANTTI maku . (Chemical-sense_description)

Esiintyy kehyksissä

Chemical-sense_description

-- JuhaLuu - 2015-02-03

Topic revision: r1 - 2015-02-03 - JuhaLuu
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback