sender

  • TYYPPI: ydinelementti kehyksessä Sending

Määritelmä

  • KUVAUS: henkilö tai toimija joka lähettää jonkin asian ennalta määrättyyn kohteeseen tai vastaanottajalle (mutta ei seuraa itse mukana)
  • ESIM: Hakija LÄHETTI oikaisuvaatimuksen Puumalan ympäristölautakunnalle. (Sending)
    Pyysin häntä POSTITTAMAAN ne joltakin toiselta paikkakunnalta Laineelle. (Sending)

Esiintyy kehyksissä

Sending

-- JuhaLuu - 2015-01-30

Topic revision: r1 - 2015-01-30 - JuhaLuu
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback