seller

  • TYYPPI: kaupankäyntiä kuvaavissa kehyksissä yleensä ydinelementtinä. Commerce_buy-kehyksessä reunaelementti.

Määritelmä

  • KUVAUS: Kaupankäynnin tai liiketoiminnan rahaa vastaanottava osapuoli, myyjä
  • ESIM: Liitto halusi taata Maailmankisojen tulevaisuuden, kun se OSTI kisat vuonna 1987 Helsingin Kisa-Veikoilta . (Commerce_buy)
    Muutamat koulut PERIVÄT maksun myös lisäteoriatunneista, ja maksut olivat 40-95 markkaa. (Commerce_collect)
    Lisäksi Oopperayhdistys MAKSOI konserttitalo Mikaelille 60000 markkaa vuokraa. (Commerce_pay)
    Mies MYI tienvarren kioskissaan hampurilaisia. (Commerce_sell)

Esiintyy kehyksissä

Commerce_buy, Commerce_collect, Commerce_pay, Commerce_scenario, Commerce_sell, Commercial_transaction

-- JuhaLuu - 2015-01-30

Topic revision: r1 - 2015-01-30 - JuhaLuu
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback