self_mover

  • TYYPPI: ydinelementti liikettä kuvaavissa kehyksissä

Määritelmä

  • KUVAUS: omin voimin liikkuva, yleensä siis elollinen entiteetti
  • ESIM: Kylkeensä luodin saanut karhu PAKENI metsään. (Fleeing)
    Hän KAHLASI veden läpi, joka ulottui häntä jo vyötäisiin. (Intentional_traversing)
    Erämies Jouko Lampinen ei SAAPASTELE metsään saaliin kuvat silmissä. (Self_motion)

Esiintyy kehyksissä

Fleeing, Getting_underway, Intentional_traversing, Quitting_a_place, Self_motion, Setting_out

-- JuhaLuu - 2015-01-30

Topic revision: r2 - 2015-01-30 - JuhaLuu
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback