selector

  • TYYPPI: ydinelementti kahdessa kehyksessä

Määritelmä

  • KUVAUS: Henkilö(t) tai taho joka vaihtaa tietyssä asemassa olevan toimijan, kehyksestä riippuen joko valtuuksin tai väkivalloin.
  • ESIM: Tasavallan presidentti NIMITTI hänet kuluttaja-asiamiehen virkaan maaliskuun alusta viiden vuoden määräajaksi. (Appointing)
    Kyproksen kansalliskaarti SYÖKSI VALLASTA maan presidentin maanantaina. (Change_of_leadership)

Esiintyy kehyksissä

Appointing, Change_of_leadership

-- JuhaLuu - 2015-01-30

Topic revision: r1 - 2015-01-30 - JuhaLuu
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback