seat_of_emotion

  • TYYPPI: ydinelementti kehyksessä Emotion_heat

Määritelmä

  • KUVAUS: Emotion_heat kattaa tunnetiloja metaforisesti lämmön kautta kuvaavat ilmaisut. Seat_of_emotion on tällöin "lämmön" lokaatio.
  • ESIM: Pinnan alla KIEHUI ja poreili viha tyrannia kohtaan. (Emotion_heat)

Esiintyy kehyksissä

Emotion_heat

-- JuhaLuu - 2015-01-28

Topic revision: r1 - 2015-01-28 - JuhaLuu
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback