searcher

  • TYYPPI: ydinelementti kehyksessä Scouring

Määritelmä

  • KUVAUS: aktiivinen toimija, joka käy läpi paikkaa tai kohdetta (Ground) löytääkseen jotain.
  • ESIM: Jäppinen PENKOI laatikkoa, kunnes löysi etsimänsä ooppiumitinktuurin. (Scouring)

Esiintyy kehyksissä

Scouring

-- JuhaLuu - 2015-01-28

Topic revision: r1 - 2015-01-28 - JuhaLuu
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback