score

  • reunaelementti kilpailumerkityksisissä kehyksissä: urheilutulos, pistemäärä
  • ydinelementti Behind_the_scenes -kehyksessä: elokuvan tms. tuotannon musiikki. Tämä on tyypillisesti myös kehyksen FEE.
Silloin Ruotsi LÖYLYTTI Venäjää loppuottelussa 8-0 .

Niiden välisenä aikana Whitney Houston oli mukana kolmen menestyselokuvan soundtrackilla, joista menestyksekkäin oli The Bodyguardin ÄÄNIRAITA , jolla oli kuusi uutta hänen laulamaansa kappaletta.

Esiintyy kehyksissä: Beat_opponent, Behind_the_scenes, Competition, Finish_competition, Win_prize

-- JuhaLuu - 2015-01-27

Edit | Attach | Print version | History: r3 < r2 < r1 | Backlinks | Raw View | Raw edit | More topic actions...
Topic revision: r1 - 2015-01-27 - JuhaLuu
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback