scene

  • TYYPPI: ydinelementti kehyksessä Behind_the_scenes

Määritelmä

  • KUVAUS: yksittäinen kohtaus elokuvassa tai muussa vastaavassa tuotannossa
  • ESIM: Kohtaus oli juuri lopullista KUVAAMISTA varten valmis, kun yhfäkkiä, jonkun varomattomuuden vuoksiko vai mistä syystä, siitä en koskaan ole päässyt selville enkä välitäkään sitä selvittää, koko studio oli yhtenä tulimerenä. (Behind_the_scenes)

Esiintyy kehyksissä

Behind_the_scenes

-- JuhaLuu - 2015-01-27

Topic revision: r2 - 2015-01-28 - JuhaLuu
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback