scale

  • TYYPPI: ydinelementti kehyksessä Sufficiency

Määritelmä

  • KUVAUS: attribuutti tai suure, jolla mitattuna asia (Item) ylittää tietyn (usein täsmentämättömän) kynnysarvon
  • ESIM: GSM-puhelimien yleistyminen on väistämätöntä, kunhan verkko alkaa olla RIITTÄVÄN kattava . (Sufficiency)
    Päämajan suurilla strategeilla saattoi olla syytä pelkoon, että "meidän osuutemme sodassa jäisi LIIAN pieneksi ". (Sufficiency)

Esiintyy kehyksissä

Sufficiency

-- JuhaLuu - 2015-01-27

Topic revision: r2 - 2015-01-28 - JuhaLuu
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback