salient_event


  • kahdessa aikaa kuvaavassa kehyksessä esiintyvä reunaelementti
  • tapahtuma, joka sijoittuu tiettyyn ajanhetkeen

Tätä päivää juhli Kuljetuslentolaivueen helikopterilentue EILEN 30-vuotispäivänään.

He katsovat 90 päivän merkityksen olevan siinä, että ko. määräajan lopun lähestyminen voidaan nähdä uuden tilannearvioinnin AJANKOHTANA.

Esiintyy kehyksissä: Calendric_unit, Location_in_time

-- JuhaLuu - 2015-01-27

Edit | Attach | Print version | History: r2 < r1 | Backlinks | Raw View | Raw edit | More topic actions...
Topic revision: r1 - 2015-01-27 - JuhaLuu
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback