salient_event

  • TYYPPI: kahdessa aikaa kuvaavassa kehyksessä esiintyvä reunaelementti

Määritelmä

  • KUVAUS: tapahtuma, joka sijoittuu tiettyyn ajanhetkeen
  • ESIM: Tätä päivää juhli Kuljetuslentolaivueen helikopterilentue EILEN 30-vuotispäivänään. (Calendric_unit)
    He katsovat 90 päivän merkityksen olevan siinä, että ko. määräajan lopun lähestyminen voidaan nähdä uuden tilannearvioinnin AJANKOHTANA. (Location_in_time)

Esiintyy kehyksissä

Calendric_unit, Location_in_time

-- JuhaLuu - 2015-01-27

Topic revision: r2 - 2015-01-28 - JuhaLuu
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback