salient_entity

  • ydinelementti useissa kehyksissä
  • tapahtuman tyypillisesti eloton mutta keskeinen osallinen

Jos koululaiset HISTORIAN tunnilla näkevät tämän kellon, on se ihmeellistä, jos eivät asiat jää mieleen.

Teoriassa asiaa voidaan kuvata niin, että kyseessä on kuluttajan KUUKAUSITTAINEN ruokalasku.

Minä UNOHDIN rahakukkaroni.

Esiintyy kehyksissä: Attempt_suasion, Being_active, Fields, Frequency, Remembering_experience, Remembering_to_do, Scope, Waiting, Working_on (nykyään Work)

-- JuhaLuu - 2015-01-27

Edit | Attach | Print version | History: r2 < r1 | Backlinks | Raw View | Raw edit | More topic actions...
Topic revision: r1 - 2015-01-27 - JuhaLuu
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback