salient_entity

  • TYYPPI: ydinelementti useissa kehyksissä

Määritelmä

  • KUVAUS: tapahtuman tyypillisesti eloton mutta keskeinen osallinen
  • ESIM: Jos koululaiset HISTORIAN tunnilla näkevät tämän kellon, on se ihmeellistä, jos eivät asiat jää mieleen. (Fields)
    Teoriassa asiaa voidaan kuvata niin, että kyseessä on kuluttajan KUUKAUSITTAINEN ruokalasku . (Frequency)
    Minä UNOHDIN rahakukkaroni kotiin, joten en olisi kuitenkaan voinut maksaa. (Remembering_to_do)

Esiintyy kehyksissä

Attempt_suasion, Being_active, Fields, Frequency, Remembering_experience, Remembering_to_do, Scope, Waiting, Working_on (nykyään Work)

-- JuhaLuu - 2015-01-27

Topic revision: r2 - 2015-01-28 - JuhaLuu
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback