salient_activity

  • TYYPPI: reunaelementti kehyksessä Fighting_activity

Määritelmä

  • KUVAUS: tappelevien osapuolten toiminta, elementtiä Fight kuvaileva/täydentävä
  • ESIM: Sieltä täältä kuului tappelun nujakkaa. (Fighting_activity)

Esiintyy kehyksissä

Fighting_activity

-- JuhaLuu - 2015-01-27

Topic revision: r2 - 2015-01-28 - JuhaLuu
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback