rule

  • TYYPPI: ydinelementti Enforcing-kehyksessä

Määritelmä

  • KUVAUS: käyttäytymisen rajoituksia, joita pannaan toimeen
  • ESIM: Salo korosti, että pitkävetoa on pelattu elokuussa 1998 Veikkauksen ASETTAMIEN sääntöjen ja määräysten mukaan. (Enforcing)

Esiintyy kehyksissä

Enforcing

-- NiinaVai - 2015-02-16

Topic revision: r1 - 2015-02-16 - niinavai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback