route

  • TYYPPI: reunaelementti Operate_vehicle-kehyksessä

Määritelmä

  • KUVAUS: tie, jota ajoneuvo säännöllisesti kulkee
  • ESIM: Koulumatkat Jenni arvelee PYÖRÄILEVÄNSÄ. (Operate_vehicle)

Esiintyy kehyksissä

Operate_vehicle

-- NiinaVai - 2015-02-16

Topic revision: r1 - 2015-02-16 - niinavai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback