rope

  • TYYPPI: ydinelementti Rope_manipulation-kehyksessä

Määritelmä

  • KUVAUS: lineaarinen objekti, jota manipuloidaan muotoihin solmujen muodostamiseksi
  • ESIM: Heti kun olimme tulleet edellämainitsemani käytävän päähän ja seisoimme jättiläiskokoisen kammion suulla, minä SIDOIN köyden toisen pään vyötärölleni ja jatkoin matkaa. (Rope_manipulation)

Esiintyy kehyksissä

Rope_manipulation

-- NiinaVai - 2015-02-16

Topic revision: r1 - 2015-02-16 - niinavai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2018 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback