role

  • TYYPPI: ydin- tai reunaelementti

Määritelmä

  • KUVAUS: kuvaa roolia, joka jollekin toiselle kohteelle annetaan tai jonka se muuten vain täyttää
  • ESIM: Kiireellisenä asiana TUOTIIN ESIIN rakennuskaavan muutos Tervaniemen asutusalueelle, jonne oli tarkoitus muodostaa kaksi rivitalotontti. (Adducing)
  • Historian Ystäväin Liiton jäsenet SAAVAT Aikakauskirjan jäsenetuna . (Receiving)

Esiintyy kehyksissä

Adducing, Appointing, Arriving, Awareness, Becoming_a_member, Change_of_leadership, Coming_to_be, Education_teaching, Expertise, Familiarity, Judgment, Judgment_communication, Judgment_direct_address, Leadership, Performers_and_roles, Receiving, Regard, Rejuvenation, Reliance, Replacing, Response, Using

-- NiinaVai - 2015-02-16

Topic revision: r1 - 2015-02-16 - niinavai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback