roadway

  • TYYPPI: ydinelementti Roadways-kehyksissä

Määritelmä

  • KUVAUS: tie, joka yhdistää eri lokaatioita
  • ESIM: Sillan rakentaminen johtaisi EY:n luonnonsuojelumääräysten rikkomiseen, sillä hankkeeseen sisältyy MOOTTORITIEN rakentaminen Amagerin ja Saltholmin saarten linnunsuojelualueiden halki. (Roadways)

Esiintyy kehyksissä

Roadways

-- NiinaVai - 2015-02-16

Topic revision: r1 - 2015-02-16 - niinavai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback