road

  • TYYPPI: ydinelementti Path_shape-kehyksessä

Määritelmä

  • KUVAUS: fyysinen polku tai reitti, joka pitkin entiteettien voi kuvitella matkustavan
  • ESIM: Urpolanjoen jokivartta kiertävä luotopolku LASKEUTUU vanhan myllyn luota alas joelle, jossa liplattava vesi väistelee rantakiviä ja nuolee lehtipuiden haaroittuneita juuria kuin multaisia varpaita. (Path_shape)

Esiintyy kehyksissä

Path_shape

-- NiinaVai - 2015-02-16

Topic revision: r1 - 2015-02-16 - niinavai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback