reversive

  • TYYPPI: reunalementti Communication_noise-kehyksessä (nykyään nimellä back)

Määritelmä

  • KUVAUS: ilmaisee, että tapahtuva kommunikointi on vastaus johonkin aiempaan kommunikaatioon, jossa osapuolten roolit ovat olleet päinvastaisia
  • ESIM: Jacobs MURAHTI jotain vastaukseksi ja kääntyi sitten silmäilemään ulos ikkunasta , säästyäkseen jatkamasta keskustelua miehen kanssa. (Communication_noise)

Esiintyy kehyksissä

Communication_noise

-- NiinaVai - 2015-02-16

Topic revision: r1 - 2015-02-16 - niinavai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback