resultant_configuration

  • TYYPPI: ydin- tai reunaelementti asioiden muotoiluun liittyvissä kehyksissä

Määritelmä

  • KUVAUS: muoto tai järjestys, johon manipuloitava asia muotoillaan
  • ESIM: Graavisiikatartarin Mikko MUOVAA napeiksi . (Manipulate_into_shape)

Esiintyy kehyksissä

Go_into_shape, Manipulate_into_shape

-- NiinaVai - 2015-02-16

Topic revision: r1 - 2015-02-16 - niinavai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback