result_size

  • TYYPPI: reunaelementti esineiden laajentumiseen liittyvissä kehyksissä

Määritelmä

  • KUVAUS: esineen koko laajentumisen jälkeen
  • ESIM: ´Näissä ja niitä edeltäneissä jaoissa on tuhannen hehtaarin tila KUTISTUNUT nykyiselleen . (Expansion)

Esiintyy kehyksissä

Cause_expansion, Expansion

-- NiinaVai - 2015-02-16

Topic revision: r1 - 2015-02-16 - niinavai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback