restrictor

  • TYYPPI: reunaelementti Restrictor-kehyksessä

Määritelmä

  • KUVAUS: jokin spatiaalinen tai temporaalinen kehys, jonka sisällä tavoiteen on tarkoitus pitää
  • ESIM: Ensi vuoden TAVOITE on saada osuuskunnan jäsenmääräksi 50, joista 40 olisi viljelijöitä. (Purpose)

Esiintyy kehyksissä

Purpose

-- NiinaVai - 2015-02-16

Topic revision: r1 - 2015-02-16 - niinavai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback