rest

  • TYYPPI: ydinelementti Rest-kehyksessä

Määritelmä

  • KUVAUS: jonkin aiemmin mainitun osan jälkellä oleva osa, joka mainitaan myöhemmin
  • ESIM: Kevään päivälähetyksissä ehditään Pieni talo preerialla-sarjasta nähdä uusintoina kahdeksan jaksoa, LOPUT kuusitoista osaa jäänevät syksyyn. (Rest)

Esiintyy kehyksissä

Rest

-- NiinaVai - 2015-02-16

Topic revision: r1 - 2015-02-16 - niinavai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback