responsible_party

  • TYYPPI: ydinelementti velvollisuuksiin liittyvissä kehyksissä

Määritelmä

  • KUVAUS: henkilö tai ryhmä, jonka velvollisuutena jokin on
  • ESIM: Peruskoulun jälkeen nuori on VELVOLLINEN hakemaan työtä tai koulutuspaikkaa, eikä enää saa olla oloihinsa unohdettu kuten ennen. (Being_obligated)

Esiintyy kehyksissä

Being_obligated, Being_obligatory, Imposing_obligation

-- NiinaVai - 2015-02-16

Topic revision: r1 - 2015-02-16 - niinavai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback