response_action

  • TYYPPI: ydinelementti Rewards_and_punishments-kehyksessä

Määritelmä

  • KUVAUS: palkkio tai rangaistus, joka arvioitavalle henkilölle annetaan
  • ESIM: ´Kansainvälinen yleisurheiluliitto lAAF suosittaa Italian liittoa RANKAISEMAAN Bevilacquata kolmen kuukauden kilpailukiellolla, mikä on yleinen rangaistus efedriinitapauksissa. (Rewards_and_punishments)

Esiintyy kehyksissä

Rewards_and_punishments

-- NiinaVai - 2015-02-16

Topic revision: r1 - 2015-02-16 - niinavai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback