response

  • TYYPPI: ydinelementti

Määritelmä

  • KUVAUS: vastaus tai reaktio johonkin ärsykkeeseen
  • ESIM: V. Helle kosketteli juhlapuheessaan käsiteollisuuden koneellistumista maassamme ja tämän ilmiön aikoinaan aiheuttamaa voimakasta siihen KOHDISTUNUTTA vastustusta . (Meet_with_response)

Esiintyy kehyksissä

Meet_with_response, Response

-- NiinaVai - 2015-02-16

Topic revision: r1 - 2015-02-16 - niinavai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback