responding_entity

  • TYYPPI: ydinelementti Response-kehyksessä

Määritelmä

  • KUVAUS: passiviinen entiteetti, joka reagoi ärsykkeeseen jollain tavoin
  • ESIM: Etenkin lyhyet korot REAGOIVAT nopeasti hallituksen toimiin ja toimettomuuteen. (Response)

Esiintyy kehyksissä

Response

-- NiinaVai - 2015-02-16

Topic revision: r1 - 2015-02-16 - niinavai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback