resource_controller

  • TYYPPI: ydinelementti säästeliäisyyteen ja tuhlaamiseen liittyvissä kehyksissä

Määritelmä

  • KUVAUS: henkilö, joka kontrolloi resurssien käyttöä ja jonka käytöstä tämän pohjalta arvioidaan
  • ESIM: Myös palvelusrahoja hän sai riittävästi, sillä toimittajat ovat tunnetusti AVOKÄTISTÄ väkeä. (Stinginess)

Esiintyy kehyksissä

Frugality, Stinginess

-- NiinaVai - 2015-02-16

Topic revision: r1 - 2015-02-16 - niinavai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback