resource

  • TYYPPI: ydin- tai reunaelementti

Määritelmä

  • KUVAUS: jokin resurssi, jota voidaan kuluttaa tai säästää
  • ESIM: Osapäivätyön saaneen työttömyyspäiväraha laskee niin paljon, että työpalkasta JÄÄ vain rippeet JÄLJELLE jouten oloon verrattuna. (Remainder)
  • Kun Suomen naiset olivat KÄYTTÄNEET loppuun kaikki oman maansa villalangat pojilleen lämpimiksi vaatteiksi sinne jonnekin, tervehdittiin näitä lähetyksiä erittäin suurella ilolla. (Used_up)

Esiintyy kehyksissä

Frugality, Manufacturing, Remainder, Stinginess, Store, Used_up

-- NiinaVai - 2015-02-16

Topic revision: r1 - 2015-02-16 - niinavai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback