resistant_surface

  • TYYPPI: reunaelementti Reshaping-kehyksessä

Määritelmä

  • KUVAUS: pinta, jota vasten toimija painaa muotoiltavan entiteetin
  • ESIM: LITISTIN nenäni ruutuun ja katsoin tarkemmin. (Reshaping)

Esiintyy kehyksissä

Reshaping

-- NiinaVai - 2015-02-16

Topic revision: r1 - 2015-02-16 - niinavai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback