resident

  • TYYPPI: ydinelementti Residence-kehyksessä

Määritelmä

  • KUVAUS: yksilö tai ryhmä, joka asuu jossakin tietyssä paikassa joko väliaikaisesti tai pidempään
  • ESIM: Jos hänellä joskus, mikä kyllä tapahtui perin harvoin, vieraita kävikin, niin aina he YÖPYIVÄT matkustajakodissa. (Residence)

Esiintyy kehyksissä

Residence

-- NiinaVai - 2015-02-16

Topic revision: r1 - 2015-02-16 - niinavai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback