researcher

  • TYYPPI: ydinelementti Research-kehyksessä

Määritelmä

  • KUVAUS: henkilö tai henkilöt, jotka ovat paneutuneet tutkimustoimintaan
  • ESIM: Kolmanneksi Paasivirta TUTKII suomalaisten mielipidekehitystä, heidän näkemyksiään eurooppalaisesta tilanteesta, Venäjän politiikasta sekä omista suhteistaan keisarikuntaan. (Research)

Esiintyy kehyksissä

Research

-- NiinaVai - 2015-02-16

Topic revision: r1 - 2015-02-16 - niinavai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback