requirement

  • TYYPPI: ydinelementti tarpeellisuuteen liittyvissä kehyksissä

Määritelmä

  • KUVAUS: asiaintila, jonka olemassaoloa vaaditaan jonkin toteutumiseksi
  • ESIM: Laajan muinais-Karjalan tutkimuksen voimakas kehittäminen on VÄLTTÄMÄTÖNTÄ myös kalevalaisen perinteen historian kannalta . (Being_necessary)

Esiintyy kehyksissä

Being_necessary, Have_as_requirement, Needing

-- NiinaVai - 2015-02-16

Topic revision: r1 - 2015-02-16 - niinavai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback