required_situation

  • TYYPPI: ydinelementti Required_event-kehyksessä

Määritelmä

  • KUVAUS: asiaintila, joka estää negatiivisia seurauksia tapahtumasta
  • ESIM: Tällä hetkellä minusta tuntuu, että sinun PITÄISI yrittää tehdä jotain pyttipannusi hyväksi, sanoi Kirsten kuivasti . (Required_event)

Esiintyy kehyksissä

Required_event

-- NiinaVai - 2015-02-16

Topic revision: r1 - 2015-02-16 - niinavai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback