required_entity

  • TYYPPI: ydinelementti Being_necessary-kehyksessä

Määritelmä

  • KUVAUS: entiteetti, jonka olemassaoloa vaatitaan tietyn asiaintilan toteutumiseksi
  • ESIM: Varastetut räjähteet olisivat tuiki TARPEELLISIA L. J. I. M:n suuren Pyhän Suunnitelman toteuttamisessa . (Being_necessary)

Esiintyy kehyksissä

Being_necessary

-- NiinaVai - 2015-02-16

Topic revision: r1 - 2015-02-16 - niinavai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback