required

  • TYYPPI: ydinelementti Law-kehyksessä

Määritelmä

  • KUVAUS: asiaintila, joka lain vaatimuksesta tulee pitää yllä
  • ESIM: Asianomaisen LAIN mukaan tällaisilla pienillä myyntipisteillä on velvollisuus ottaa vastaan samantyyppisiä, -muotoisia ja -kokoisia tyhjiä pulloja ja tölkkejä, mutta vain samanmerkkisiä kuin ne itsekin myyvät . (Law)

Esiintyy kehyksissä

Law

-- NiinaVai - 2015-02-16

Topic revision: r1 - 2015-02-16 - niinavai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback