represented

  • TYYPPI: ydinelementti Create_representation-kehyksessä

Määritelmä

  • KUVAUS: entiteetti, esimerkiksi henkilö tai toiminta, jota edustamaan jokin teos on luotu
  • ESIM: Ranskalainen Robert Delaunay MAALASI Eiffel-tornia futuristisella kiihkolla. (Create_representation)

Esiintyy kehyksissä

Create_representation

-- NiinaVai - 2015-02-16

Topic revision: r1 - 2015-02-16 - niinavai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback