representation

  • TYYPPI: ydin- tai reunaelementti

Määritelmä

  • KUVAUS: entiteetti, joka luodaan edustamaan jotain joko konkreettisesti tai abstraktisti
  • ESIM: Kaksi vuotta sitten joutui hän eläkkeelle invaliditeetin takia, ja kuluttaakseen aikaansa alkoi hän MAALATA tauluja . (Create_physical_artwork)

Esiintyy kehyksissä

Create_physical_artwork, Create_representation

-- NiinaVai - 2015-02-16

Topic revision: r1 - 2015-02-16 - niinavai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback