reported_fact

  • TYYPPI: ydinelementti Unattributed_information-kehyksessä

Määritelmä

  • KUVAUS: väite, jonka joku puhuja on tehnyt asiaintilasta, tapahtumasta
  • ESIM: Viimeisimpien HUHUJEN mukaan odotetaan Kentin herttuaperheessä iloista perhetapahtumaa. (Unattributed_information)

Esiintyy kehyksissä

Unattributed_information

-- NiinaVai - 2015-02-16

Topic revision: r1 - 2015-02-16 - niinavai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback