remainder

  • TYYPPI: ydinelementti

Määritelmä

  • KUVAUS: asiat, jotka ovat jääneet jäljelle ja joita ei ole vielä käytetty tai prosessoitu
  • ESIM: Kun JÄLJELLÄ oli vielä 20 minuuttia, lopahti Suomen peli täysin. (Remainder)

Esiintyy kehyksissä

Left_to_do, Remainder

-- NiinaVai - 2015-02-16

Topic revision: r1 - 2015-02-16 - niinavai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback