religion

  • TYYPPI: ydinelementti People_by_religion-kehyksessä

Määritelmä

  • KUVAUS: uskonto, jota henkilö tunnustaa
  • ESIM: Saddam Hussein ei tunnetusti ole mikään erityisen hurskas MUSLIMI . (People_by_religion)

Esiintyy kehyksissä

People_by_religion

-- NiinaVai - 2015-02-16

Topic revision: r1 - 2015-02-16 - niinavai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback