relative_time

  • TYYPPI: ydin- tai reunaelementti aikaan liittyvissä kehyksissä

Määritelmä

  • KUVAUS: ilmaisee ajan pisteen sijoittumisen suhteessa johonkin tunnettuun viittauspisteeseen tai aikaan
  • ESIM: Viime SUNNUNTAINA hiihdettiin Kangasniemellä Puulan hiihdot. (Calendric_unit)

Esiintyy kehyksissä

Calendric_unit, Location_in_time

-- NiinaVai - 2015-02-16

Topic revision: r1 - 2015-02-16 - niinavai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback