relationship

  • TYYPPI: reunaelementti Personal_relationship-kehyksessä

Määritelmä

  • KUVAUS: suhde, jossa osapuolet ovat
  • ESIM: Vuonna 1987 liikennevakuutusyhtiö oli lakkauttanut eläkkeen lesken osalta, koska katsoi hänen nyttemmin kykenevän elättämään itse itsensä käytettävissään olevien tulojen ja jo yli kymmenen vuotta jatkuneen AVOLIITON vuoksi. (Personal_relationship)

Esiintyy kehyksissä

Personal_relationship

-- NiinaVai - 2015-02-16

Topic revision: r1 - 2015-02-16 - niinavai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback