relation_type

  • TYYPPI: ydinelementti Sequence-kehyksessä

Määritelmä

  • KUVAUS: kuvailee järjestystä, jossa entiteetit esiintyvät
  • ESIM: Ensimmäisen ryhmän muodostavat lineaariset palvelut, jotka vastaavat kronologisessa JÄRJESTYKSESSÄ lähetettäviä televisio-ohjelmia. (Sequence)

Esiintyy kehyksissä

Sequence

-- NiinaVai - 2015-02-16

Topic revision: r1 - 2015-02-16 - niinavai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback